Brukervilkår for NySny.no

Vilkårene gjelder f.o.m. 04.11.2021 og erstatter alle tidligere versjoner.

1. Virkeområde

Disse Brukervilkår for NySny.no (Brukervilkår) gjelder mellom Nysny AS, org.nr 926505130, Rådmann Ottesens vei 7, 3610 Kongsberg, og den juridiske personen(bruker) hos Nysny AS.

Brukervilkårene gjelder i tillegg til Brukerens øvrige avtaleforhold med Nysny AS.

Brukervilkårene gjelder Brukerens adgang til og bruk av NySny.no.

2. Ikrafttredelse, oppgraderinger og endringer

Brukervilkårene for NySny.no trer i kraft når disse er akseptert ved førstegangsinnlogging i NySny.no.

Nysny AS har rett til å endre og oppgradere NySny.no. Nysny AS vil gjøre Brukeren kjent med vesentlige endringer i NySny, herunder endringer i Brukervilkårene for løsningen før de gjøres gjeldende.

Brukervilkårene omfatter både nåværende og senere versjoner av NySny.

3. Formål med tjenesten

NySny.no benyttes for å gi tilgang til måledata av Snødybdemålinger, værmeldinger og vektestimat av snø.

4. Tilgangsrettigheter

I NySny gjøres opplysninger om Brukerens avtaleforhold hos Nysny AS tilgjengelig for brukere som brukeren autoriserer for tilgang til NySny på følgende måte:

·         Brukeren må oppgi for og etternavn.

·         Brukeren må oppgi epostadresse.

·         Brukeren må oppgi passord.

·         Brukeren må oppgi mobiltelefonnummer for betalingsprosessen gjennom Vipps. Denne informasjonen blir ikke lagret hos Nysny AS, men Vipps AS har lagret denne informasjonen.

·         Brukeren må betale sesongavgift for denne inneværende vinterhalvår.

Dersom punktene ovenfor blir innfridd vil man ha tilgang til måledata som tjenesten tilbyr.

Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom NySny, er av sikkerhetsmessige grunner kryptert.

Brukeren vil miste alle sine tilganger til NySny.no, uten forvarsel, dersom brukeren sier opp avtaleforholdet med Nysny AS.

5. Brukernavn og passord

Brukernavn for NySny.no er epostadressen. Epostadressen og navnet vil bli synlig for administrator av nettsiden.

Passordet er det kun bruker som kjenner. Nysny AS har ikke mulighet til å lese passordet som bruker har lagret. (Det er kryptert med metodene hash og salt). Mekanismen som benyttes ved pålogging sjekker kun om passord matcher mot lagret passord med krypteringen. Dersom passord blir borte, kan man opprette nytt passord gjennom lagret epostadresse.

Det er lagt inn tidsforsinkelse for hver gang man forsøker å logge seg på. Dette begrenser at noen lager mekanismer som automatisk sjekker tusenvis av passordkombinasjoner.

Brukernavn og passord til NySny er personlige og skal ikke gjøres tilgjengelig for, eller benyttes av, andre enn den rettmessige brukeren.

6. Brukerens ansvar ved bruk av NySny

Brukeren er ansvarlig for at den anvender NySny forsvarlig og i henhold til Brukervilkårene.

Brukeren er har ikke lov til å dele måledata fra nysny.no automatisk til andre tjenester/servere.

Det er tillat å dele måledata til andre muntlig eller skriftlig, men det må oppgis hvor informasjonen kommer fra. Eksempelvis, er det tillat å skrive en post om snødybde fra nysny.no på Facebook, men da må man oppgi at det er hentet fra NySny.no.

Brukeren er ansvarlig for å stenge tilgangen(slette bruker), dersom bruker ikke lenger skal ha tilgang til NySny, og bærer selv ansvaret for handlinger utført av denne brukeren inntil Brukeren har stengt tilgangen. Det gis ikke refusjon av betalt abonnement.Slettet bruker vil forsvinne fra databasen til Nysny.no, men oppføringer i tidligere backuper kommer ikke til å bli slettet før backupene blir slettet.

Mistenker Brukeren at passordet er kommet på avveie, må passord resettes. Dette er brukerens ansvar. Brukeren er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tilgangen er stengt.

Brukeren har i forbindelse med all bruk av NySny ansvar for å gjøre seg kjent med, og sikre at bestemmelser i personopplysningsloven overholdes.

7. Nysny ASs ansvar

Nysny AS er ansvarlig for sikkerheten i NySny, herunder sikker oppbevaring og håndtering av epostadrese og passord. Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom NySny, er av sikkerhetsmessige grunner kryptert.

Nysny AS er ikke ansvarlige for tap som skyldes brudd på Brukervilkårene for NySny.no.

8. Nysny ASs behandling av personopplysninger i tilknytning til NySny

Gjennom NySny behandler Nysny AS personopplysninger på vegne av Brukeren. For tjenesten NySny er Nysny AS databehandler, og Brukeren er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven.

Oversikten under inneholder opplysninger som er av relevans for Partenes oppfølgning av databehandlervilkårene.

Hva er formålet med databehandlers behandling av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig?

Behandling av personopplysninger i NySny kan skje for følgende formål:

·         Sikker autentisering av bruker.

·         Tilrettelegging for Brukerens selvbetjening og administrasjon av avtaleforholdet med NySny.no, herunder administrasjon av avtalte tjenester, registrerte brukeropplysninger, abonnementer, tekniske opplysninger.

·         Tilrettelegging for informasjon, markedsføring og varslinger fra Nysny AS

·         For brukereservice- og samhandlingsformål.

·         For å forbedre og utvikle NySny som tjeneste.

Hvilke typer av personopplysninger behandles?

Epostadresse, navn, passord(Les seksjon 5), betalt abonnement for bruker, IP-adresser som bruker har ved pålogging, dato for hver pålogging.

Data som blir laget under kjøp blir lagret hos Vipps. Der vil data om kjøpet bli lagret. Nysny AS vil ha mulighet til å se beløpet som er trukket, telefonnummer, ordrenummer, dato og navnet.
Disse dataene er lagret under vipps sine personvernerklæringer.

Hvordan behandler Databehandler personopplysningene?

Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom NySny, er av sikkerhetsmessige grunner kryptert. Nysny AS er ansvarlig for sikkerheten i NySny, herunder sikker oppbevaring og håndtering av alle personopplysninger.

Personopplysningene som lagres blir ikke delt til andre utenfor Nysny AS.

Statistikker om antall pålogginger og bruk kan bli generert for Nysny AS. Resultater av hele kundemassen (ikke enkeltbrukere) kan deles til media.

Informasjon og markedsføringsinformasjon fra NySny.no kan bli gitt via epost til brukere av NySny.no.

 

Bruker databehandler underleverandører til behandling av personopplysningene?

Nei.

I hvilke land behandles personopplysningene?

Norge

Har Databehandler inngått avtale med underleverandør i henhold til EUs prinsipper for standardavtale om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS?

Det behandles ikke personopplysninger utenfor EØS. Se punkt over.

9. Om informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier

NySny.no benytter informasjonskapsler som midlertidig lagrer informasjon på Nysny.no sin server. Dette benyttes for at nettsiden skal kunne «huske» hvem som er logget på når bruker hopper fra side til side internt hos nysny.no. Nysny.no forkaster denne informasjonen etter 48 timer.

 


Tilbake registrering